โครงงาน

posted on 04 Feb 2009 21:30 by kanom-tkthong

 

๑.ชื่อโครงงาน:ขนมในตระกูลทอง

 

๒.ผู้รับผิดชอบโครงงาน:นางปรียานุช      แสงมหาชัย (ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)

นางสาวสาวิณี                 เลิศฤทธิ์กรชัย       เลขที่ ๒      ม.๔/๒

นางสาวเกษแก้ว              ทวีสมบัติ              เลขที่ ๑o   ม.๔/๒

 นางสาวประกายวรรรณ   วุตติสันต์               เลขที่ ๑๕   ม.๔/๒

นางสาวกัญญา                พรกิตติโชติเจริญ  เลขที่ ๑๗   ม.๔/๒

นางสาวปวิตรา                ตระกูลกิจเจริญ     เลขที่  ๑๙  ม.๔/๒

 

๓.ที่มาของโครงงาน

            สมาชิกในกลุ่มนักเรียนได้ไปงานหมั้นของพี่ชายและได้เห็นว่าภายในงาน

มีขนมต่างๆมากมายอาทิเช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และได้เกิดความสงสัย

ว่าทำไมขนมถึงต้องมีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อจึงได้นำข้อสงสัยนี้มาปรึกษากันในกลุ่ม

            สามชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆอาทิเช่น

ส่วนผสม วิธีทำ ประวัติความเป็นมาขนมไทยโดยเฉพาะขนมในตระกูลทอง

 

๔.จุดประสงค์ของโครงงาน

๑.ได้ทราบถึงประวัติของขนมไทย

๒.ได้ทราบถึงสาเหตุของการตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 

๕.ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการทำโครงงาน

    หาขนมที่มีคำว่าทองอยู่ในชื่ออย่างน้อย ๓ ชนิด ศึกษาถึงที่มาและสาเหตุของ

การตั้งชื่อขนมต่างๆในตระกูลทอง

    ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน ๒ สัปดาห์ 

เริ่มจากวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

 

๖.หลักวิชาที่นำมาใช้ในโครงงาน

      . เพื่อศึกษาถึงที่มาของขนมไทยต่างๆ  เช่น  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง

      ๒.    เพื่อเผยแพร่วิธีการทำขนม

      ๓.    เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนม

 

๔.เพื่อแนะนำความหมายและโอกาสในการมอบขนมไทยในงานต่างๆ

      ๕.    เพื่อเผยแพร่ความสวยงามของขนมไทย  

๖.    เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนมาบริโภคขนมไทย

 

๗.วิธีปฎิบัติในการทำโครงงงาน

๑.ต้องการทราบถึงการตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 

๒.ค้นหาร้านขนมไทยในกรุงเทพทางอินเตอร์เน็ต

 

๓.เตรียมแบบสอบถามแล้วนำไปสัมภาษณ์ร้านขนมไทย

 

 

๘.ผลที่คาดหวัง

   ๑.ได้รู้ถึงสาเหตุของการที่ตั้งชื่อขนมให้มีคำว่า"ทอง"อยู่ในชื่อ

 ๒.ได้ทราบระวัติความเป็นมาของขนมไทย 

 

edit @ 4 Feb 2009 22:07:27 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:15:19 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:54:49 by KANOM-THONG

edit @ 12 Feb 2009 17:56:04 by KANOM-THONG